Phát triển bền vững

Smart là nơi tập trung những con người ưu tú - những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tái năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước, tự tôn dân tộc và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp

Việc thực hiện trách nhiệm xã hội sẽ giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững, thông qua các hoạt động như tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm, tái chế chất thải, tiết kiệm tài nguyên…

Tuy vậy, các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện trách nhiệm xã hội cũng như tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Do đó, cần tổ chức các chương trình đào tạo chuyên sâu về quản lý môi trường cho các doanh nghiệp, đi đôi với việc ban hành các chính sách hỗ trợ để nâng cao năng lực kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.

Trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp phải có trách nhiệm với các tác động tới môi trường và cuộc sống cộng đồng, thông qua các hành vi kiểm soát ô nhiễm và xử lý, tái chế chất thải, tiết kiệm tài nguyên. Đặc biệt, nếu doanh nghiệp tuân thủ pháp luật môi trường, sẽ đạt được nhiều lợi ích thiết thực.

Hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ mới chỉ tập trung chủ yếu vào phát triển sản xuất, cụ thể quy định tại Nghị định số 90/2001 và Nghị định số 56/2009 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật môi trường sẽ giúp doanh nghiệp không gặp rủi ro về pháp lý, thanh kiểm tra và chế tài xử phạt. Theo Nghị định số 155/2016, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính từ mức thấp nhất là vài chục triệu đồng đến mức cao nhất là 1- 2 tỷ đồng nếu vi phạm các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều quan trọng là khi làm tốt công tác bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp còn đạt được hiệu quả về kinh tế, cụ thể như trường hợp Nhà máy sắn Hướng Hóa Quảng Trị đã thu lợi hơn 15 tỷ đồng/năm từ việc hồi lưu nước thải và xử lý biogas; Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển thu lợi từ tái sử dụng chất thải rắn là 30 - 40 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh những cơ hội, các doanh nghiệp cũng gặp thách thức trong thực hiện trách nhiệm xã hội và tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường. Hiện Chính phủ đã ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ để phát triển sản xuất. Tuy vậy, chính sách này mới chỉ nêu các biện pháp mà thiếu các nguyên tắc về nguồn lực thực hiện.